Tin tức

Nghị định số 31/2020/NĐ-CP: Sửa quy định giao phương tiện giao thông vi phạm cho người vi phạm...

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-31-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-115-2013-ND-CP-quan-ly-tang-vat-vi-pham-bi-tam-giu-436270.aspx

Xem thêm

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (Nghị định 15) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-15-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-buu-chinh-vien-thong-tan-so-vo-tuyen-dien-350499.aspx

Xem thêm

Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23 về chứng thực

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-2020-TT-BTP-huong-dan-ve-cap-ban-sao-tu-so-goc-chung-thuc-chu-ky-436529.aspx

Xem thêm

Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-07-2019-TT-BTP-dang-ky-the-chap-quyen-su-dung-dat-tai-san-gan-lien-voi-dat-430109.aspx

Xem thêm

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 5/2020

Tháng 5/2020, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. 

Xem thêm

Quy định mới: Hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Ngày 25/11/2019, Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Xem thêm